Regulamin Stowarzyszenia


Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest kontynuatorem stowarzyszenia działającego pod tą samą nazwą od 1993 r. , które figurowało w wykazie stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 113.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
7. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz:
a) popularyzacji i doskonalenia wiedzy, głównie wśród dorosłych i seniorów, z zakresu genealogii, w tym także stanowiącej tło lub związanej z historią rodziny: geografii, kultury i tradycji, lokalnej i powszechnej;
b) edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w zakresie genealogii;
c) wymiany doświadczeń i umiejętności z zakresu genealogii;
d) inicjowania, prowadzenia i pomocy w badaniach w zakresie genealogii;
e) promowania i wspierania więzi rodzinnych i wielopokoleniowych;
f) integracji, budowania i współtworzenia ruchu pasjonatów genealogii;
g) promocji i integracji Mazowsza a w szczególności genealogii, historii, kultury i tradycji tutejszych rodzin, bez względu na ich status i pochodzenie.
8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:
a) organizowanie spotkań, konsultacji i doradztwa, warsztatów, szkoleń, prelekcji, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów, imprez kulturalnych itp. (w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. webinariów, telekonferencji), których przedmiot dotyczy celów Stowarzyszenia;
b) wydawanie książek, czasopism i innych publikacji zwartych lub ciągłych, których przedmiot dotyczy celów stowarzyszenia, jak również gromadzenie własnych i cudzych takich publikacji i udostępnianie ich członkom Stowarzyszenia lub innym podobnym organizacjom;
c) inicjowanie, organizowanie lub współudział w inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i indeksowaniu źródeł i materiałów genealogicznych;
d) zdobywanie przychylności, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy w zakresie celów Stowarzyszenia z archiwami, bibliotekami, instytucjami kultury, uczelniami, szkołami, organami władzy publicznej (krajowymi, samorządowymi, unijnymi) i religijnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, innymi towarzystwami genealogicznymi, innymi instytucjami i organizacjami, w kraju i za granicą, w tym także z Polonią;
f) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do realizacji celów Stowarzyszenia;
g) zapewnianie obecności Stowarzyszenia i tematów związanych z celami Stowarzyszenia ― w kulturze masowej, środkach masowego przekazu oraz mediach i serwisach społecznościowych;
h) wyrażanie opinii w sprawach publicznych, konsultowanie projektów aktów normatywnych i innych rozstrzygnięć oraz reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej i religijnych ― w zakresie celów Stowarzyszenia, z wyłączeniem angażowania się w działalność o charakterze politycznym i religijnym.
9. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
10. Członkiem honorowym może stać się osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla genealogii, jej pasjonatów, Stowarzyszenia, która przyjęła tę godność nadaną w drodze uchwały Zebrania Członków podjętej w głosowaniu tajnym na uzasadniony wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub co najmniej ¼ wszystkich członków. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
11. Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która:
a) zadeklarowała pomoc Stowarzyszeniu w jego działalności;
b) złożyła zarządowi deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego;
c) w drodze uchwały zarządu została przyjęta w charakterze członka wspierającego.
12. Nowych członków akceptuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Członek zostaje przyjęty w poczet Stowarzyszenia po opłaceniu składki członkowskiej.
13. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
na skutek:
a) śmierci członka,
b) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy,
4. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia i wysyła zawiadomienie pocztą. W przypadku posiadania adresu e-mail, zawiadomienie takie wysyła się pocztą elektroniczną. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
14. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
15.1. Do ważności obrad Zebrania Członków potrzebne obecność co najmniej ½ wszystkich jego członków zwyczajnych. W przypadku nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie rozpoczęcia obrad Zebrania Członków, obrady są ważne w drugim terminie wyznaczonym w informacji o zwołaniu Zebrania Członków, chociażby drugi termin wyznaczony został tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych, ale nie mniej niż 3 (trzech) członków zwyczajnych.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze podczas Zebrania Członków posiada członek, który ma na opłacone składki członkowskie.
16. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Członków następuje przez witrynę internetową Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną, a na żądanie członka Stowarzyszenia, w innej uzgodnionej formie.
17. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2-6 Członków Zarządu.
O liczbie członków Zarządu decyduje Zebranie Członków w drodze głosowania. Prezesa i członków Zarządu wybiera Zebranie Członków. Głosowania dotyczące wyboru Zarządu są tajne.
18. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
b) Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,
d) Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,
e) Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
f) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) Zwoływanie Zebrań Członków,
h) Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
i) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentowanie działalności stowarzyszenia,
j) Ustalanie wysokości, formy i terminów (częstotliwość) zapłaty składek członkowskich oraz zasady zwolnień i udzielania ulg w ich spłacie.
19. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierana jest przez Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 (dwóch) członków Komisji. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej członkowie wybierają spośród siebie.
20. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków.
21. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 (trzy) lata.
22. 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu organu.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Prezes lub Przewodniczący.
23. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
24. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.
25. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
26. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ liczby Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Warszawa, dnia 24 października 2016 roku

ze zmianą art. 25.2.5 podjętą 14/10/2019 roku na Walnym Zebraniu WTG