Regulamin biblioteki


Regulamin biblioteki
Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego
1. Biblioteka WTG zlokalizowana jest na parterze budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w
Warszawie. Korzysta gościnnie z pomieszczenia Biblioteki Klubu Weterana „Pod Kotwicą”,
Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.
2. Z Biblioteki WTG mogą korzystać członkowie WTG mający opłacone aktualne składki oraz
członkowie honorowi. Sympatycy WTG i inne osoby, które nie są stowarzyszone w WTG mogą
korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za każdą
pozycję.
3. Korzystanie z Biblioteki WTG jest nieodpłatne.
4. Zasób zbiorów Biblioteki jest dostępny na stronie strony internetowej WTG.
5. Aby wypożyczyć książki lub inne wydawnictwa z zasobów biblioteki niezbędne jest okazanie
legitymacji członkowskiej i dowodu osobistego.
6. Przy wypożyczeniu wypożyczający podpisuje się w wykazie/rejestrze książek wypożyczonych.
Złożenie podpisu oznacza również zapoznanie się z Regulaminem Biblioteki WTG.
7. Biblioteka jest czynna dla zapoznania się z zasobem, wypożyczeń i spotkań klubowych dwie
godziny przed comiesięcznym zebraniem członków WTG , tzn. od godz.15 do 17, zazwyczaj w
ostatni poniedziałek miesiąca /z wyjątkiem lipca i sierpnia/. Informacje o kolejnych zebraniach
WTG podawane są z wyprzedzeniem na stronie internetowej Towarzystwa.
8. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje.
9. Okres wypożyczenia 30 dni.
10. Możliwa jest prolongata terminu zwrotu na kolejne 30 dni. Prolongaty można dokonać
telefonicznie, pod warunkiem, że inny czytelnik nie zgłosił zapotrzebowania na tą pozycję.
11.Wypożyczający jest zobowiązany do poszanowania zbioru Biblioteki oraz ochrony
wypożyczonego materiału przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub  zagubienia wypożyczonej publikacji, czytelnik jest
zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu w ciągu 30 dni. Jeżeli nie jest możliwe
odkupienie tego samego tytułu, Zarząd WTG ustali ekwiwalent.
13. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonej pozycji z Biblioteki i nie spełnieniu zobowiązania
wg punktu 12 Regulaminu, członek WTG zostanie pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów
Biblioteki.
14. W sprawach nie objętych Regulaminem Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa
Genealogicznego, decyzje podejmuje Zarząd WTG.
Zarząd WTG.