Zasób biblioteki


3 Biernat A.  Leszczuk A.  /red./ Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach.      DiG – Warszawa 1998
5 Borawski P. Dubiński A. Tatarzy Polscy. Dzieje obrzędy, legendy, tradycje.         Iskry – Warszawa 1986
6 Brzozowicz A. Jan Małachowski – założyciel miasta Końskie Wielkie.     Kontrast – Warszawa 1997
7 Burto de Vinne P.  /red/ The American Heritage Dictionary                       Houghton Miffin Co -1998
8 Bystroń J.S. Nazwiska Polaków           KiW – Warszawa 1993
9 Cabanowski M. Wierni Ziemi Grodziskiej                    Ośrodek Kultury w Grodzisku Maz. – 2002
10 Czachowska J. Przewodnik polonisty.  Bibliografie, biblioteki, muzea literackie.             Ossolineum  – 1989
11 Daniluk M.  Klauza K. Podręczna  encyklopedia  instytutów życia konsekrowanego – pojęcia, terminy itd.                KUL – Lublin 1994
13 Degiel R. Protestanci i prawosławni                                Neriton – Warszawa 2000
14 Długosz J.  / oprac/ Zbigniew Ossoliński. Pamiętnik                                                    PIW – Warszawa  1983
15 Dworzaczek W. Bibliografia opracowań dot. poszczeg. rodzin szlach. i mieszcz.     w  Genealogia  t.1  – Wa-wa 1959    str.138-170
16 Dworzaczek W. 3 art. z „Życie i Myśl” nr3 1989 str. 46-57, Studia Polonistyczne 1997 str. 5-16,  Archeion  t. X    Wa-wa 1992 /ksero/
17 Friedberg M. Klejnoty Długoszowe   Rocznik Heraldyczny t. X   – Kraków1931  / odbitka /
18 Głębocki W. Zegarmistrzowie warszawscy XIX w.       PWN – Warszawa 1992
19 Górny M. Bibliografia bieżąca genealogii polskiej /1/    z  Genealogia  nr 3 /1993
20 Hasing M. Śląski rodowód państwowego godła Polski                    SILESIA  – Wrocław 1993
21 Herzog H.U. Flaggen und Wappen –  Taschen Lexikon                        VEB – Leipzig 1982
22 Jabłoński L. T. Z dziejów Nosarzewskich herbu Dołęga z Ziemi Zawkrzańskiej             DRUKPOL  –  Warszawa 2001
24 Klec-Pilewski B. Wykaz prac druk. w wyd. PTHer  1908-1939 w: Mat .do biogr, gen. i herald. polskiej t.5  Buenos Aires 1971 /ksero/
25 Kołodziejczyk,Zielińska,Kotewicz Ród Ostrowskich w dziejach Tomaszowa i Rzeczyposp.-    Muzeum w Tomaszowie Maz. – Materiały z sesji nauk.1991
26 Kosim A. Portrety oficerów ułanów nadwiślańskich 1798 -1997- Telesfor Kostanecki 1772-1813 MARS 1/1993 odbitka z artyk.
27 Krasicki K. Wspomnienia Edmunda hr. Krasickiego z 1846 r.          MARS  1/1993 –odbitka z artykułu
28 Kubasik Cz. Europejski Krąg Nowy – tom. 1 Wstęp / maszynopis/
29 Kunert A.K. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944 t. I, II, III.                       PAX – Warszawa 1987-1991
31 Laszuk A. Zaścianki i królewszczyzny.                           Instytut Historii PAN – Warszawa 1998
32 Lenkiewicz A. Polacy na przełomieXX  i  XXI w.  t.I                           BWT – Wrocław 1998
33 Litak S. Kościół łaciński w Polsce ok. 1772 r. –mapa, komentarz, indeks.                       KUL – Lublin 1991
34 Liśka Karel Mestske znaky s ozdobami                 PRACE – Praha 1989
35 Lubieniecki A. Poloneutychia                                                                                     PWN – Łódź 1982
36 Łojek J. Geneza i obalenie konstytucji 3 maja.               Wyd. Lubelskie  – Lublin 1986
37 Łojko J. Średniowieczne herby polskie                                                       KAW – Poznań 1985
39 Mieroszewski S. O heraldyce polskiej              Księgarnia J.K. Żupańskiego & K.J. Heumanna    Kraków 1887
40 Myslivecek Milan Erbovnik                         Nakldatelstvi  Horizont – Praza 1993
41 Nacz. Dyr. Archiwów Państw. Katalog 2002/2003
42 Ostrowski A. Krótki rys osad fabrycznych w Królestwie Polskim   Arch. Państw. W Piotrkowie Tryb. – Piotrków Tryb. 1989
43 Pągowski Jan Dzieje potomków szewca – pułkownika  Jana Kilińskiego  KONTRAST – Warszawa 2002
44 Pleskaczyńska  M. Listy, pisma ulotne, broszury itp. Z akt żandarmerii ros. Guberni Warsz. 1872-1915 KATALOG      DiG – Wa-wa 1996
45 Potkański J. Monografia rodów Brochwicz-Potkańskich – rękopis
46 Prinke R. Poradnik genealoga amatora  POLONIA – Warszawa 1992                                                          4 egz.
47 Proń M. Wspomnienie o Marii z Aduckiewiczów  Renardowej     KRUPSKI  i  S-ka  -Warszawa 1995
48 Pszczółkowski A. Szlachta przasnyska w połowie XIX w.    STUDIO WYDAWNICZE  „FAMILIA”    –  Warszawa 2000
51 Rokosz M. Tradycje i perspektywy nauk pomoc. historii  w Polsce.   Mater . z symp. na Uniw. Jagiell w 1993 r.    UJ  Kraków 1995
52 Rola – Stężycki  A. Z. Opowieści Grójeckie          Stow. Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrz.   Włocławek 2002
53 Rola – Stężycki  A.Z. Bąbel w kałamarzu               „               „                                „                                           „                    „                  „
55 Scharmach J. Jan Fryderyk Scharmach- warszawski fabrykant sukna  Kronika Warszawy nr 1/1987  /odbitka/
56 Sroczyński Z. Opowieści  rodzinne                       Kraków  2002
57 Strzyżewska Z. Zesłańcy Powstania Stycz. z Królestwa Polskiego – Wykaz nazwisk z akt AGAD    Nacz. Dyr. Arch. Państw- Wa-wa 2002
58 Szczęśniak A.L. Katyń  t .I, II, III                                  ALFA – Warszawa 1989
60 Szymański J.  /red/ Corpus Inscriptionum  Poloniae  t.I  zeszyt 3 –  Busko Zdrój i region                                    – Kielce 1980
61 Szymański J.  /red/     „                      „                „           t.I zeszyt 4 – Miechów i Pińczów wraz z regionem       – Kielce 1983
62 Szymański J.  /red/    „                       „                „           t.I zeszyt 1 –  Miasto Kielce i powiat Kielecki                  – Kielce 1975
63 Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI w.                   DiG – Warszawa 2001
64 Szypowska M. Konopnicka jakiej nie znamy                      PIW  – Warszawa 1973
65 Świątek T.W. Konstancin                            PTTK  Kraj  –  Warszawa 1995
66  Świątek T.W. Śladami mieszkańców dawnej Warszawy                 Zarząd Miasta Stoł. Warszawy – Warszawa 1998
67 Umiński J. M. Dla ciebie Polsko – Dzieje rodu Umińskich                    KONTRAST – Warszawa 1997
69 Zajewski W. Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec Powstania.        PWN – Wa-wa 1980
71 Żerański F. Historia naszej rodziny – genealogia  rodu Żerańskich h. Pobóg i rodu Pepłowskich  h.Gozdawa     Warszawa 2002

     Dodatkowy wykaz zasobów w bibliotece WTG na dzień 27.02.2017

101 Bubczyk R. Kariera rodziny Kurozwięckich w XIV wieku – Wydawn. DiG W-wa 2002
102 Czubiński A. i inni Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 – PWN 1978
103 Dubicki T., Sępkocki A. „Afera” Starykonia czyli historia agenta Gestapo – WOW „Gryf” – W-wa 1998
104 Jabłonski L. T. Dzieje rodziny Kierbedziów – BP m. St. W-wy 2003
105 Kurcowa Z. Polszczyzna Lwowa i Kresów Poł.-Wschodnich do 1939 r. – PWN W-wa 1965
106 Kluczyński W. H. Poezje – mój chleb powszedni – BIGRAF S.C. – W-wa 1965
107 Lechowski L. Herb Pilawa i Polanici z Łachowa – Wyd, wł. autora – USA 1995
108 Mochniacki M. Powstanie narodu polskiego t. I i II
109 Radzimiński i inni Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej – UMK Toruń 1997
110 Sęczys E Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1860
111 Smolka St Polityka Lubeckiego przed Powstaniem ListopaDOWYM T. I i II – PIW W-wa 1984
112 Piekarska M. K. „Czucie i Wiara” czyli warszawskie duchy – LTW Łomianki 2015
113 Piekarska M. K. Dziewiętnastoletni Marynarz –  Finn Gdańsk 2005
114 Piekarska M. K., Piekarski M. Syn dwóch matek – Trzecia strona, W-wa
115 Piekarska M. K. Tropiciele –  Wydawnictwo “Nasza Księgarnia”, Warszawa 2016
116 Stanisław Szenic Cmentarz Powązkowski 1891-1918 – Państwowy Instytut Wydawniczy 1983
117 Stanisław Smolka Polityka Lubeckiego przed Powstaniem Listopadowym t. 1/2 – PIW, W-wa 1984
118 Irena Fabiani-Madeyska Gdzie rezydowali w Gdańsku Królowie Polscy – Z-d Narodowy Imienia Ossolińskich wyd. 1976
119 Ireneusz J. Kamiński Kazimierz nad Wisłą – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, W-wa 1983
120 Michał Rożek, Stanisław Michta Skarbiec katedry na Wawelu – Sigillum Capituli Metropolitani Crakoviens
121 Maria Klawe-Mazurowa Z Meklemburgii do Warszawy dzieje potomków Jana Henryka Klawe – W-wa 2017

 

 

                Płyty CD                                                              

CD – 1    Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej –  / 1573 – 1574 /         – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

CD – 2    Po mieczu i po kądzieli                                                                        „                  „           „

CD – 3    Teki  Dworzaczka

CD – 4    Herby Szlachty Polskiej    – Brzezina

CD – 5 Herbarz Polski                                           –  A. Boniecki                        wyd. Zakł, Inf. „Genealog”  R. Jurzak

CD – 6   Herby Szlachty Polskiej                          –   Brzezina Winiarski A.

CD – 7  Wydawnictwo  Zakład Informatyki „Genealog”  Ryszard Jurzak    –  zawartość:                                                                                                                                   

Herbarz Polski  –                                        K. Niesiecki

Legia Honorowa w Polsce 1803-1923  – S Łoza

Rocznik szlachty Polskiej                         – J. Sewer hr. Dunin Borkowski

Order Orła Białego                                   – s. Łoza

Almanach de Gotha-  1917

Inne publikacje

201    Barbakan – czasopismo turyst-krajozn. Mazowsza nr 34-35                              Warszawa 2001

202    Bibliografia zawartości  Archeionu    t. 68, 1978    t.75, 1983  / ksero/            Warszawa 2001

203   GENS – kwartalnik  Tow. Genealog-Herald.  Poznań   nr 1-4                               Poznań      1993

204    GENS –     „                   „              „          „              „              1994  – 1998

205    GENS       „                    „             „           „             „               1999 -2000

206   GENS    – rocznik          „                                                           2001

207    GENS  –        „                 „             „           „             „              2002

208    GENEALOGIA – Studia i materiały historyczne t. I –                   WYDAWNICTWO HISTORYCZNE POZNAŃ  –          Wrocław 1991

209    Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskich – sygn1-2051                              Biblioteka Narodowa   – Warszawa 1967

210    Katalog prac nauk.- bad.  nr1, 2, 3 2001 r – granty, doktoraty, habilit.  –  Ośrodek  Przetw. Inormacji    Wa-wa 2001 –  Pietrzyk T.

211    Katalog rozpraw doktorskich -2000r.               „                „              „                        „              „                  „    Wa-wa 2002 –  Pietrzyk T.

212    Materiały do biografii, genealogii, i heraldyki polskiej  -Buenos Aires – Paryż 1963-1987       Spis rzeczy tomów 1 – 9 /ksero /

213    Miscellanea Historica  – Archivistica  t .I                    Nacz. Dyr. Arch. Państw.  – AGAD                            PWN – Warszawa-Łódź 1985

214    „                           „                                   t. II                                        „                                                                 PWN  –       „               „   1987

215    „                           „                                   t.X                                        „                                                                  PWN  –         „                  1999

216    Poezja. Mój chleb powszedni  – W.H. Kluczyński                      WB Warszawa 2003

217   Polska Encyklopedia Szlachecka         t .III zesz.1      Instytut Kultury Historycznej                                                            Warszawa 1935

218    „                                    „                         t. X  zesz 3                                       „             „               „                                             Warszawa 1938

219    Rodzinny Zjazd  – rodzina Konopnickich                        GOSPODYNI – nr 6,  tygodnik – 7.02.1999 / artykuł

220    Spis szlachty Królestwa Polskiego z dod. krótkiej inf. o dowodach szlachectwa /reprint/    Druk. St. Strąbskiego –  Warszawa 1851        

212   Romans z czasem –  FAKTY nr 22 z 24.07.1997 r. /tygodnik/  – str. 26-27  – artykuł  o zainteresowaniach członków WTG

 

Dodatkowy wykaz innych publikacji w bibliotece WTG na dzień 28.11.2016

250    Atlas zur Geschichte t.1, 2 – VEB Hermann Haack – Leipzig 1976                                                                                                                                 

251    Historia dyplomacji polskiej t. I, II i III PISM – PWN W-wa 1980                                                                                                                                                      

252     Informator Krajowego Ośrodka Dok. Reg. Tow. Kultutry – RKRTK Ciechanów 2002                                                                               

253     Instytucja Projekt – KKSRz. X Kadencji – WS W-wa 1992                                                                                                                                              

254          Kronika miasta Poznania                                                                                                                                                                                                   

255          Materiały źródłowe do dziejów Ziemi Łomżyńs w Archiwach Polskich i na Zachodzie – Łmża 2014                                                                      

256          Orzeł Biały Herb Państwa Polskiego – materiały z sesji naukowej w Zamku Królewskim w Warszawie – 2014                                                 

257          Polski Informator 1997-98 – Wyd. Zjedn. Polskie w W. Brytanii – CH-Flowe 1997/98                                                                                             

258          Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kad. Inf (2) – WS 1992                                                                                                                                                

259          Spis duchowieństwa diecezjalnego w Polsce 1997 – ISKK SAC 1997                                                                                                                            

260          Spotkania w willi Struvego 1988-2001, wykłady – W-wa 2001